Thử nghiệm chèn code
 • Days
 • Hours
 • Mins
 • Secs
 • Kế hoạch tiết kiệm 15 tháng (6/2018 - 7/2019)

  var target_date = new Date().getTime() + (1000*3600*48); // set the countdown date var days, hours, minutes, seconds; // variables for time units var countdown = document.getElementById("tiles"); // get tag element getCountdown(); setInterval(function () { getCountdown(); }, 1000); function getCountdown(){ // find the amount of "seconds" between now and target var current_date = new Date().getTime(); var seconds_left = (target_date - current_date) / 1000; days = pad( parseInt(seconds_left / 86400) ); seconds_left = seconds_left % 86400; hours = pad( parseInt(seconds_left / 3600) ); seconds_left = seconds_left % 3600; minutes = pad( parseInt(seconds_left / 60) ); seconds = pad( parseInt( seconds_left % 60 ) ); // format countdown string + set tag value countdown.innerHTML = "" + days + "" + hours + "" + minutes + "" + seconds + ""; } function pad(n) { return (n < 10 ? '0' : '') + n; }

  07 tháng 10, 2011

  Thiết kế hình ảnh + chuyển động + âm thanh dạng truyện kể cho bé trên Power Point

  Thiết kế hình ảnh + chuyển động + âm thanh cho truyện Giọt nước tí xíu:
  Link download tập tin power point: http://www.mediafire.com/?1f5a2256pdd1zpo

  0 đối thoại: